Pravidlá spracovanie osobných údajov

Pravidlá spracovanie osobných údajov spoločnosti TP Group SK s.r.o.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Na zabezpečenie transparentnosti spracovania osobných údajov a splnenie legislatívnych povinností Vás informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ( "GDPR").

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť TP Group SK s.r.o., so sídlom Borinská 623/30, Marianka, 900 33, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, IČO: 35879327 (ďalej "My").

Aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo?

V rámci našej činnosti môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje získané od Vás prípadne z verejných zdrojov:

Kategórie osobných údajov

Osobné údaje

Účel spracovania

Kontaktné a identifikačné údaje – 

 

meno a priezvisko,

dátum a miesto narodenia,

rodné číslo,

trvalé bydlisko, adresa na doručovanie

štátna príslušnosť,

najvyššie dosiahnuté vzdelanie,titul,

telefón,

e-mail,

pracovné skúsenosti,

vodičský preukaz,

informace uvedené vo Vašom  životopise,

jazykové znalosti,

odborné znalosti,

profesionálna kvalifikácia,

fotografia (ak je prílohou životopisu)

 

Sprostredkovanie zamestnania a služieb

s tým súvisiacich.

 

 

Údaje potrebné k realizácii služby 

Adresa sídla, adresa realizácie projektu, kontaktné údaje, telefónne číslo, e-mail, bankové spojenie.

Sprostredkovanie poradenských, školiacich, konzultačných a s tým súvisiacich služieb.

 

Osobné údaje vzniknuté pri komunikácii s nami

Podľa potreby komunikacie.

Konkrétne špecifické požiadavky.

 

Tieto údaje spracovávame preto, aby sme mohli riadne plniť zmluvu s Vami uzatvorenú a zároveň Vás informovať o novinkách v rámci našich produktov, čo je naším oprávneným záujmom. Samozrejmosťou je, že odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu v prijatom e-mailu.

Ak budeme chcieť Vaše údaje odovzdať našim partnerom, prípadne Vás informovať o novinkách, ktoré priamo nesúvisia s našimi produktmi, vždy si od Vás pre tento účel vyžiadame súhlas.

Komu Vaše údaje odovzdávame?

Do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii Vaše údaje neposkytujeme.

Ako dlho Vaše údaje uchovávame?

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu účelu ich spracovanie (pozrite sa tiež na tabuľku vyššie), teda po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy (najmä zákon o účtovníctve, zákon o DPH), respektíve náš oprávnený záujem na ochranu našich práv v prípade reklamácií či možných sporov, teda po dobu behu príslušných premlčacích lehôt. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Základom je, že všetci naši pracovníci sú viazaní mlčanlivosťou a sú pravidelne školení na problematiku bezpečnosti informácií a osobných údajov. Samozrejme striktne riadime prístupové oprávnenia, a to ako na úrovni fyzickej, tak logické bezpečnosti. Pravidelné aj v rámci našej spoločnosti vykonávame analýzu bezpečnostných rizík, na základe ktorej navrhujeme a prijímame potrebné nápravné opatrenia.

Cookies

Aby sme zaistili bezchybné fungovanie webových stránok, využívame na našich stránkach cookies. Na účely systémovej správy môžeme zhromažďovať informácie o Vašom počítači, a to v prípade potreby vrátane informácie o Vašej IP adrese, operačného systému a druhu internetového prehliadača s tým, že všetky tieto údaje sú anonymizované a jedná sa výhradne o štatistické údaje o tom, ako si prezeráte náš web. Na základe týchto informácií sa snažíme webovú prezentáciu nastaviť tak, aby pre Vás bola prehľadná a užívateľsky prívetivá. Fyzické osoby neidentifikujú. Cookies a ich využívanie môžete nastaviť v rámci svojho internetového prehliadača.

Vaše práva?

V súlade s Nariadením máte nasledujúce práva:

• ak realizuje niektoré zo spracovania na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to na nižšie uvedených kontaktoch;

• právo na prístup k vašim osobným údajom, za účelom zistiť, aké Vaše osobné údaje spracovávame;

• právo na opravu nesprávnych údajov

• právo na vymazanie osobných údajov, tam kde je to oprávnené a možné;

• právo na obmedzenie spracovanie vašich osobných údajov v prípadoch predpokladaných Nariadením;

• právo na prenosnosť údajov tam, kde je právnym základom pre spracovanie nutnosť dodržať zmluvný vzťah a údaje sú spracovávané automatizovane, máte;

• právo vzniesť námietku v situácii, kde zákonným dôvodom pre spracovanie je náš oprávnený záujem. V takom prípade prestaneme spracovávať vaše údaje na daný účel, ibaže budeme mať na spracovanie oprávnený záujem alebo pre vznik, výkon alebo ochranu svojich legitímnych nárokov.

• ak si myslíte, že dochádza k neoprávnenému spracovanie jeho osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Ako nás môžete kontaktovať?

Akékoľvek Vaše otázky, pripomienky či žiadosti smerujte na adresu gdpr@tpgroupsk.sk, prípadne písomne ​​na adresu nášho sídla.

Working...